یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال1400:تولید،پشتیبانیها، مانع زداییها
ویــژه هـا
2244 2

بررسی نقش تلویزیون در خانواده

بارشد و توسعه وسایل ارتباطی و از میان برداشتن مرزهای جغرافیایی فصل جدیدی از تاریخ ارتباطات اجتماعی بوجود آمده است که در این میان آگاهی خانواده ها از این پدیده مهم است.

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است