دوازدهم بهمن ماه، سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به

میهن عزیز فرخنده باد.