صدقه دادن و شکر نعمت الهی از امور پسندیده ای است که قرآن کریم و احادیث نبی مکرم اسلام بر آن سفارش بسیار کرده اند. در ادامه مطلب چند نکته در این خصوص را بیان خواهیم کرد.

وَ مِنهُم مَن عَهَدَ اللهَ لَئِن ءَاتَاتَ مِن فَضلِهِ لَنَصدَ قَنَ وَ لَنَکُونَنَ مِنَ الصلِحِینَ : بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد واز صالحان (و شاکران ) خواهیم بود. توبه/ 75

جوان صدقه دهنده

روزی جوانی بر حضرت داود (ع) وارد شد . فرشته ی مرگ آن جا بود و به داود پیامبرخبر داد که این جوان تا هفت دیگر بیشتر زنده نخواهد بود ومن ما موریت دارم تا هفتم جان او را بگیرم . جوان از آن مجلس بیرون رفت . در بین راه مردی مستمند به اورسید وتقا ضای کمک کرد . جوان نیکوکار برآن مسکین رحمت آورد وصدقه ای به او داد. روز هفتم فرا رسید. داود نشسته بود که باردیگر آن جوان به خدمت آن حضرت آمد وسلام کرد . حضرت داود (ع) با شگفتی ازعزرائیل پرسید: مگر نگفتی این جوان تا هفت روز دیگر خواهد مرد؟ فرشته ی  مرگ پاسخ داد : آری چنین بود . اما چون صدقه داد خداوند عمر او را تا هفتاد سال تاخیر انداخت.

مادرشیطان

شیخی بالای منبر گفت اگر کسی بخواهد درراه خدا یک دینار صدقه دهد هفتصد شیطان او راوسوسه کرده از آن آن کارش بازش می دارند. شخصی ازمیان جمع برخاست وگفت : هم اکنون می روم در راه خدا صدقه می دهم تا ببینم چگونه شیطان مانع خواهند شد. سپس به خانه رفت ودرانبار راگشود و مقداری گندم بیرون آورد که میان فقرا تقسیم کند. زنش پیش دوید که : ای مرد در این سال نایابی چه می کنی وگندم را کج می بری که بچه ها گرسنه خواهند ماند و ... آن قدر ازاین سخنان گفت تامرد را پشیمان ساخت. پس دوباره به مسجد باز گشت .یارانش ماجرا را ازاوپرسیدند گفت : من هفتصد شیطان ندانم ولی مادر شیطان نگذاشت تا من صدقه دهم!

بهترین صدقه

امام کاظم (ع) : عَونُکَ لِلضَعیفِ افضَلُ الصَدَقَه : کمک کردن تو به ناتوان بهترین صدقه است . تحف العقول ص 414
امام علی (ع) : الصَدَقَهُ والحَبسُ ذَخیرَتانِ فَدَعُوهُما لِیَومِهِما : صدقه ووقف دو ذخیره اند آنها رابرای روز خودشان(قیامت ) وانهید.

گفتگوی موسی (ع) وابلیس

نقل شده حضرت موسی (ع) در مجلسی نشسته بود ناگهان ابلیس به محضر آن حضرت رسید در حالیکه کلاه رنگارنگ درازی بر سر داشت وقتی نزدیک شد از روی احترام کلاه خود را از سر برداشت و سپس به سر گذاشت و گفت : السلام علیک موسی (ع) فرمود :تو کیستی ؟ او جواب داد : من ابلیس هستم . برای چه به اینجا آمده ای؟ آ مده ام به خاطر مقا م ارجمندی که در پیشگاه خدا داری بر تو سلام کنم.
با این کلاه رنگا رنگ چه می کنی؟ با این کلاه دلهای فرزندان آدم را آلوده ومنحرف می کنم. وقتی آنها به زرق وبرق دنیا که نمودارش دراین کلاه وجود دار د دل بستند به راحتی از صراط حق منحرف خوا هند شد. چه کاری است که اگر انسان انجام دهد تو براو چیره می شوی؟ هنگامی که انسان خود بین باشد و عملش را زیاد بشمارد و گناهانش را فراموش کند بر او چیره می گردم و تو را از سه خصلت بر حذر می دارم:
1. با زن نامحرم خلوت مکن که دراین صورت من حاضرم تا انسان را به گناه بی عفتی وا دارم.
2. با خداوند اگر پیمان بستی حتما آن را ادا کن !
3. وقتی متاع یا مبلغی به عنوان صدقه خارج کردی فورا آن را به مستحق بپرداز زیرا تا صدقه داده نشده من حاضرم که صاحبش را پشیمان کنم.
سپس ابلیس پشت کرد ورفت در حالی که می گفت: یَا وَیلَتاه عَلِمَ موسی مَا یَحذِ ر بِهِ بَنی آدَ م : وای بر من ! موسی (ع) دانست اموری را که بوسیله ی آن انسان ها را از آلودگی بر حذر می دارد.

حجت الاسلام مولازاده-بخش قرآن و حدیث تبیان کردستان
نمونه ی معارف اسلام ج1؛گنجینه ی لطائف؛مجموعه ی ورام ج 1