مقام معظم رهبری :

ندای تفرقه بین شیعه و سنی و توهین به مقدسات اهل سنت حرام شرعی است.


آن کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد و به بهانه مذهب می خواهد وحدت ملی را بر هم بزند٬ چه شیعه باشد و چه سنی مزدور دشمن است چه بداند و چه نداند. گاهی بعضی ها مزدور دشمن اند و خودشان نمی دانند ... افرادی را هم  از بین شیعیان می شناسیم که فقط مساله شان مساله نادانی نیست بلکه ماموریت دارند برای ایجاد اختلاف کنند و به مقدسات اهل سنت اهانت می کنند. عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی و خلاف قانونی است.۸۸/۲/۲۲
بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان