12 ربیع الاول میلاد پیامبر مهر و مهربانی

و
آغاز هفته وحدت بر همگان مبارک بادبخش بانک نوا و نمای تبیان کردستان