رهبرانقلاب:  بنده حدود ۱۷سال است که این قرآنها را مینویسم و به منازل شهدا میبرم. اسم خودم را به امیدی کنار اسم شهید می‌نویسم و به خداوند عرض می‌کنم: المُجالسة مؤثّرَة.