اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیرة ‏العرب، بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند و سرافراز کرد، اسلام آنها را با مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد.
مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بیشتر دارند. زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می ‏کنند. قرآن کریم انسان ‏ساز است، و زنها نیز انسان‏ ساز. وظیفۀ زنها انسان ‏سازی است. اگر زنهای انسان‏ ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زنها هستند که ملتها را تقویت می‏کنند، شجاع می‏کنند. بانوان از صدر اسلام ـ در صدر اسلام ـ با مردان در جنگها هم شرکت داشته ‏اند. مقام زن مقام والاست؛ عالیرتبه هستند. بانوان در اسلام بلندپایه هستند. ما می ‏بینیم و دیدیم که زنها، بانوان محترمات همدوش مردان بلکه جلو مردان در صفِ قتال ایستادند. بچه‏ های خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را از دست دادند، و شجاعانه مقاومت کردند. ما می‏خواهیم زن به مقام والای انسانیت خودش باشد نه مَلعَبه باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست اراذل باشد.

 

 

 

 

 

بخش بیانات امام و رهبری تبیان کردستان