بارش سنگین برف در شهرستان بانه باعث شکستن درختان و تردد سخت در جاده های این شهرستان شده است.به گزارش بخش خبر تبیان کردستان؛ بارش سنگین برف در شهرستان بانه باعث شکستن درختان شده است.

تصاویر ارسالی یکی از شهروندان از شکستن درختان در بانه

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3
بخش حوادث تبیان کردستان