یکی از موضوعاتی که شخص نمازگزار در ادای فریضه نماز باید رعایت نماید و نسبت به آن آگاهی و علم داشته باشد، بحث شرایط لباس اوست. با توجه به آیات و روایات اسلامی شخصی که قصد اقامه نماز را دارد بایستی دارای لباسی تمیز و به دور از آلودگی داشته باشد. در این مطلب به این مساله مهم می پردازیم.


لباس نماز گزار شش شرط دارد

اول: آن که پاک باشد . دوم: آن که مباح باشد. سوم: آن که از اجزاء مردار نباشد. چهارم: آن که از حیوان حرام گوشت نباشد.پنجم وششم :آن که اگرنماز گزار مرد است لباس او ابریشم خالص وطلا باف نباشد.

شرط اول:آن که پاک باشد

لباس نماز گزار باید پاک باشد واگر کسی عمدا با بدن یا لباس نجس نماز بخواند،نمازش باطل است.

1-آیت الله خوئی،آیت الله بهجت،آیت الله تبریزی، آیت الله سیستانی: اگر کسی در حال اختیار...  آیت الله زنجانی: اگر کسی با علم وعمد واختیار...

2- آیت الله مکارم: حتی اگر به خاطر یاد نگرفتن مسأله باشد.

کسی که نمیداند با بدن ولباس نجس نماز باطل است(ومقصر در ندانستن حکم مساله باشد) اگربا بدن یا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل می باشد.

1-آیت الله خوئی، آیت الله بهجت، کسی که از روی تقصییر نمی داند

2-(عبارت داخل پرانتز در رساله آیات عظام ،خوئی،اراکی،گلپایگانی، فاضل،نوری،بهجت،تبریزی،وصافی نیست)

3-آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی: بنابر احیتاط لازم

آیت الله سیستانی: اگر کسی به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمی دانسته نماز با بدن یا لباس نجس باطل است ویا نمی دانسته مثلا منی نجس است وبا آن نماز خوانده ،احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند واگر وقت گذشته باشد، قضا نماید.

زنجانی: مسأله کسی که شک دارد نماز با بدن ولباس نجس باطل است یا نه،چنانچه بدون تحقیق در مساله با بدن یا لباس نجس نماز بخواند،نمازش باطل است. بلکه بنابر احتیاط اگر تحقیق هم کرده باشد ،یا اصلا از مساله غافل باشد ،یا مساله را به نحو اشتباه دانسته باشد وبا بدن یا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است.

اگر بواسطه تقصییر در ندانستن مسأله ،چیزی نجسی را نداند نجس است مثلا نداند عرق شتر نجاستخوار نجس است وبا آن نماز بخواند نمازش باطل است

1-آیت الله اراکی،آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی، آیت الله فاضل،آیت الله نوری، اگر بواسطه نداستن مساله...

2-آیت الله خوئی،آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی، آیت الله بهجت،عرق کافر....   آیت الله تبریزی :عرق کافر مشرک....

آیت الله فاضل: عرق شتر نجاستخوار یا عرق مشرک....

3- آیت الله گلپایگانی ، صافی : بنابر احتیاط لازم

آیت الله سیستانی:  اگر کسی از روی ندانستن مساله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده ودر فراگیری مساله کوتاهی ننموده باشد لازم نیست نمازش را اعاده ویا قضا نماید

زنجانی:مساله: کسی که به جهت عدم آگاهی از مساله شرعی،نجس بودن چیزی را نداند،بلکه در آن شک یا غفلت یا علم به خلاف داشته باشد .مانند کسی است که نداند نماز خواندن در لباس یا بدن نجس باطل است

 

 

شرط دوم: لباس نماز گزار باید مباح باشد

 لباس نماز گزار باید مباح باشد وکسی که نمی داند پوشیدن لباس غصبی حرام است .اگرعمدا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند،باید آن نماز را با لباس غیرغصبی اعاده نماید.

1-آیت الله فاضل بنابر احتیاط واجب باید...   آیت الله زنجانی: به احتیاط مستحب باید.

2-آیت الله سیستانی:لباس نماز گزار که با آن عورتین خود را می پوشاند باید بنابر احتیاط واجب مباح باشد

3- آیت الله خوئی،آیت الله تبریزی،آیت الله سیستانی، یا اینکه از روی تقصییر حکم مساله را نداند. اگرعمدا در آن لباس نمازبخواند(سیستانی، تبریزی: بنابراحتیاط) باطل است ولی در چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند وهمچنین چیزهایی که فعلا نماز گزار آنها را نپوشیده،مانند دستمال بزرگ یا لنگی که در جیب گذاشته شود، اگر چه بشود عورت را باآنها پوشانید، وهمچنین چیزهایی که نماز گزار آنها را پوشیده ولی ساترمباح دیگری دارد،در تمام این صُوَرغصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد،هرچند احتیاط در ترک است

آیت الله بهجت: اگر عمدا در لباس غصبی تماز بخواند. بنابر احتیاط باید آن نماز را دوباره با لباس غیرغصبی بخواند گرچه باتحقق قصد قربت، اظهرصحت نماز است. ودر صورت غصبی بودن چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند مثل عرقچین وهمچنین چیزهایی که نماز گزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگر دارد نیز همین حکم جاری است

آیت الله نوری: اگر عمدا در لباس غصبی نماز بخواند باطل است وهمچنین درلباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره با لباس غیر غصبی بخواند.

4-آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی: باطل است. آیت الله فاضل : بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است.

آیت الله زنجانی: درصورتی که لباس به حرکت نمازگزارحرکت کند نمازش بنابراحتیاط مستحب باطل است.

5- آیت الله فاضل: وهمین طور است اگر کسی از روی تقصییر نداند که پوشیدن لباس غصبی حرام است.

آیت الله مکارم: لباس نماز گزار بنابر احتیاط واجب باید مباح باشد واگرعمدا در لباس غصبی نماز بخواند حتی اگر نخ یا دکمه آن غصبی باشد نماز را اعاده کند ولی اگر نمی دانست غصبی است وبا آن نماز خواند نمازش صحیح است همچنین اگر قبلا می دانسته غصبی است وبعد فراموش کرده مگر اینکه غاصب خود نماز گزارباشد به این معنی که چیزی را غصب کرده وبعد فراموش نموده وبا آن نماز خوانده است در اینجا احتیاط واجب آن است که اعاده نماید

 

 

 

 

 

حجت الاسلام حسین ایمانزاده_بخش احکام تبیان کردستان

منبع: استفتائات 13مراجع