سخنی با پدران و مادران مسلمان

اگردین نباشد سمت وسوی جامعه به کجا می رود؟! وآیا این رفتن درراه اعتلای ماست یا انحطاط وفرداهای فرزندانمان چگونه رقم میخورد؟!

هرچند خیلی ها با واژه فردا مخالفند ومی گویند بزرگترین اشتباه واژه فرداست، چون استرس واضطراب را درنسل نو زیاد کرده وشادی حال را با ترس از نابودی درآینده عوض نموده که شاید فردایی نباشد پس  امروز را زندگی کن.  درجواب باید گفت دین میگوید امروز وفردا ندارد مرگ واقعی (نیستی) برای هیچ دینداری نیست، فقط هجرت از این دنیا به دنیایی دیگراست. همه خوب میدانیم که اگرما مسلمانان راه دین مبین اسلام را در پیش بگیریم نه به انحطاط ونه به فرسودگی روح و روان مبتلا می شویم و نه به دنبال دستیابی به آرمان هایمان مقلد یک عده بی دین می شویم.

بلکه با عمل به دینمان  مرگی را فرارویمان نمی بینیم و هرچه هست تلاش و نشاط و سرزندگی است و این را کسانی باور دارند که آیین دینداری واقعی را تجربه کرده باشند پس بیایید با سعی در شناخت دینمان اسلام و با بکارگیری کامل عقلانیت همان چیزی که ما را از حیوانات متمایز ساخته آرامش و سلامت روح و روان خود را تضمین کنیم.

 

عشرت عباسی _ بخش خانه و خانواده تبیان کردستان