سخنان رهبری درباره پیاده روی اربعین حسینی:

پدیده بی نظیر و بی سایقه ای هم در این سالهای اخیر بوجود آمده است و آن پیاده روی میان نجف و کربلاست. این حرکت، حرکت عشق و ایمان است. هم در آن  ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین تحریک کننده و عمل کننده است، هم عشق. تفکر اهب بیت همین گونه است، ترکیبی است از عقل و عاطفه.


بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان