به ندرت اتفاق می افتد که کِشتی زندگی زناشویی، با هیچ طوفانی در دریای زندگی روبرو نشود و سخت است که زن و شوهر بدون هیچ اصطکاکی در زندگی کاملاً خوشبخت باشند. روش تعامل با مشکلات زناشویی، از شخصی تا شخص دیگر متفاوت است و این هشدار مهمی است که در مسیر زندگی تأثیر به سزایی دارد. برخورد نمونه با این مشکلات، جوی آکنده از تفاهم و محبت و صفا به وجود می آورد و آنها را از بین می برد و تعامل نادرست با مشکلات موقت در زندگی، رابطه زناشویی را دچار خلل میکند و باعث رشد اختلاف بین زن وشوهرو حاکم شدن فضایی ناخوشایند می شود.

اختلاف بین زن و مرد چیزی طبیعی و معمولی است. برای این که بر این مشکلات غلبه کنی، باید حتماً از خودگذشتگی کنی و از لجاجت و عناد دوری نمایی. دیدن درست مشکلات، در شیوه ی درست حل آن بسیار مؤثر است، و با کمی آرامش و عقلانیت می توان مشکلات را از پیش رو برداشت.
🌸 زن و شوهر هر دو باید بدانند که روی کره زمین دو انسان کاملاً منطبق و مثل هم وجود ندارند و هر قدر هم تشابه و تفاهم دو فرد بسیار زیاد باشد، باز هم تفاوت ها و فرق های بسیار گسترده ای با یکدیگر خواهند داشت.


🌸 باید برای گفتگو کردن با همدیگر زمان و مکان مشخصی تعیین کرد تا در طرفین آمادگی روانی این کار به وجود آید.


🌸 باید خواسته ها را مشخص کرد، حقایق را با صداقت گفت و از دروغ و سفسطه کردن خودداری نمود.

🌸 باید آنچه اجرا شده و به دست آمده را مشخص کرد و برای مرحله بعد تعدادی دیگر را درنظر گرفت.🌸 لازم است برای شیوه های مورد گفتگو در مسائل زناشویی ، راهکارهای جایگزینی هم تعیین کرد.

 


مسلم ویسی-بخش آیین همسرداری تبیان کردستان