آغاز هفته وقف، احسان ماندگار گرامی بادانتهای پیام/