تصاویر بارش تگرگ بی سابقه

صبح امروز 96/02/13
سنندج

میدان انقلاب


مسجد جامع سنندج


 خیابان امام خمینی(ره)


خیابان امام خمینی(ره)
فیلم بارش تکرگ🎥: ارسالی توسط
داوودی


بخش اخبار استان تبیان کردستان