اسامی برندگان مسابقه اینترنتی ربیعبه اطلاع شرکت کنندگان در مسابقات تبیان کردستان می رساند، اسامی برندگان مسابقه اینترنتی ربیع اعلام شد. از میان تمام علاقمندانی که در مسابقات بزرگ اینترنتی ربیع شرکت کردند و توانستند حدنصاب نمره قبولی را دریافت کنند، کاربران زیر به قیدقرعه انتخاب شدند.


1- 7955***0919
2- 3630***0918
3- 1049***0913
4- 7729***0914
5- 3793***0930
6- 3880-***0938

7- 7458***0936
8- 5994***0901
9- 5694***0990
10- 2749***0913
11- 9463***0911
12- 9472***0938

13- 5137***0938
14- 3912***0935
15- 1900***0901

16- 1456***0913
17- 8414***0990
18- 9878***0937
19- 8554***0915
20- 3984***0901


 

برندگان محترم می توانند جهت دریافت جوایز خود با شماره 5-33168204 تماس حاصل نمایند.
انتهای خبر/