بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان:
ازدواج جوانان از جمله مسائل مهمی است، من بیم از این دارم که نگاه بی تفاوت نسبت به مساله ازدواج که امروز متاسفانه کم و بیش وجود دارد، این در آینده تبعات سختی را برای کشور به وجود بیاورد ... انگیزه ی برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند. اینکه خداوند میفرماید: إِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ؛  این یک وعده الهی است، ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان می کنیم به آن وعده ه، بایداطمینان کنیم. ازدواج موجب نشده است و نمیشود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشود، یعنی از این ناحیه کسی دچار سختی معیشت نمیشود بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم ایجاد بکند.


بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان