راهپیمایی اربعین حسنی همایشی سراسری برای دعوت بشریت به اسلام است.
رحیم پور ازغدیبخش بانک نوا و نما تبیان کردستان