آتشفشان مراپی در اندونزی (یكی از فعال ترین كوه های آتشفشان در جهان است، در آخرین فوران این كوه در اواخر 2010 بیش از سیصد و پنجاه نفر كشته شدند اما مرگبارترین فوران این كوه به سال 1930 باز می گردد كه هزار و سیصد و شصت و نه قربانی گرفت.  مراپی کوهی است  آتشفشانی در جاوه مرکزی، یوگیاکارتا است که ارتفاع آن ۲٬۹۳۰ متر می‌باشد. و از فعال ترین کوه های آتشفشانی جهان است و در طول 80 سال گذشته جان بیش از یکهزار و 400 نفر را گرفته است

.