لقمه حرام دروازه ورود به میدان گناه

عبادت کسی که حرام‌خواری می‌کند مانند ساختمانی است که بر روی شن‌زار روان بنا شده باشد.


بخش دین و لندیشه تبیان کردستان