سـوالات مسابقه بزرگ اینترنتی عید تا عید
1- در کدامیک از آیات سوره صافات به میوه عمل گناهکاران(زقوم) اشاره شده است؟

الف)-آیه 62                ب)- آیه 52                    ج)- آیه 76                   د)-آیه 26

 

2- منظور از کلمه «مارد» در آیه هفتم سوره صافات  کدامیک از موارد زیر است؟

الف)- متمرد  
ب)- سرکش      
ج)- عاری از هرخیر و برکت      
د)- هرسه مورد

 

3- آیات 6 الی 11 سوره صافات بیانگر کدام جنبه از قدرت خداوند است؟

الف)- قدرت خداوند در زمین

ب)- قدرت خداوند در آسمان  

ج)- قدرت خداوند در عالم آخرت 

د)- قدرت خداوند در عالم برزخ

 

4- آیات 12 الی 18 سوره صافات حالات و سخنان کدامیک از افراد و پیروان آنها را در برابر آیات الهی نشان می دهد؟

الف)-مشرکین          ب)- موحدین           ج)-منافقین             د)- مومنین

 

5- سوره صافات در کدام جزء قرآن قرار دارد و مشتمل بر چند آیه است؟

الف)-جزء 23- 182 آیه   
ب)- جزء 23- 122 آیه   
ج)- جزء 24- 182 آیه   
د)- جزء 24- 188 آیه   

 

 

6- بنده برگزیده بت شکن لقب کدام پیامبر است؟

الف)- نوح(ع)         
ب)-ابراهیم(ع)             
ج)-محمد(ص)  
د)- اسماعیل(ع)         

 

7- معنی کلمه «شوب» در سوره صافات چیست؟

الف)- آب داغ           ب)- آب آلوده              ج)-آب زلال            د)- آب باران

 

8- آیه « فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُليمٌ » در مورد کدامیک از پیامبران الهی  است؟

الف)- ابراهیم(ع)         
ب)- موسی(ع)            
ج)-یونس(ع)           
د)- داوود(ع)

 

9- آیات 25 تا 30 سوره صافات گفتگو مشرکین با یکدیگر را در کجا بیان می کند؟

الف)- در آستانه جهنم                ب)- دنیا                ج)- برزخ                      د)- هیچکدام

 

10- مراد از کلمه « الْجِنَّةُ» در آیه 158 سوره صافات چیست؟

الف)- اهل جهنم 
ب)- اهل بهشت     
ج)- جنیان    
د)- هیچکدام

 

11- باتوجه به آیه 143 سوره صافات علت اینکه حضرت یونس(ع) از شکم ماهی نجات پیدا کرد چه بود؟

الف)-توبه نمودن
ب)-ماموریت ماهی
ج)-تسبیح خداوند
د)- همه موارد

 

12-  از داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع) توسط حضرت ابراهیم(ع) در قرآن کریم با چه تعبیر یا تعابیری یاد شده است؟

الف)- البلاء المبین            ب)- غلام حلیم             ج)- ذبح عظیم              د)- الف و ج

 

13- مراد از عظمت "ذبح عظیم" در سوره صافات چیست؟

الف)- فرمان خدا بلاگردان یکی از انبیاء شد و قربانی کردن سنت و برنامه هرساله مومنان گشت

ب)- قربانی کردن به دستور خداوند انجام گرفت

ج)- نازل شدن فرشته الهی و هدیه آوردن قوچ بزرگ

د)- تعدد تکرار رویای صادقه حضرت ابراهیم(ع)

 

14- کدام یک از گزینه های زیر ترجمه صحیح واژه «حلیم» می باشد؟

الف)- بردبار           ب)- نیکوکار             ج)- مهربان               د)- توانا

 

15- معادل قرآنی ترکیب «بندگان با ایمان ما » در کدام گزینه آمده است؟

الف)- عبادنا المسلمین   

ب)- عبادنا المومنین     

ج)- عباد المومنین      

د)- عباد المسلمین

 

 

16- « رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ » دعای کدام پیامبر است؟

الف)- موسی(ع)            ب)-یعقوب(ع)               ج)- ابراهیم(ع)             د)-زکریا(ع)

 

 

17- ترجمه صحیح را انتخاب کنید؟ « إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ »

الف)- پرودگار ما یکی است

ب)- قطعا پروردگار ما یکی است    

ج)- معبود شما یکی است    

د)- قطعا معبود شما یکی است

 

18- مردمان زمان حضرت الیاس(ع) کدام بت را پرستش می کردند؟

الف)- بت بعل           ب)- بت منات                 ج)- بت لات                     د)- هیچکدام

 

19- کدامیک از موارد زیر جزء نعمتهایی است که خداوند به حضرت موسی(ع)  و هارون بخشید؟

الف)- عطا کردن کتابی روشنگر

ب)- به راه راست رهنمود ساختن ایشان

ج)- عصایی که تبدیل به اژدها شد

د)- الف و ب

 

20- کدام گزینه ترجمه عبارت « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ » می باشد؟

الف)- در میان آنها بیم دهندگانی برانگیخته شدند

ب)- در میان ما بیم دهندگانی برانگیخته شدند

ج)- ما در میانشان بیم دهندگانی روانه کردیم

د)- براستی بیم دهندگانی را در میانشان روانه ساختند

 

 

 بخش مسابقات تبیان کردستان