پیوند زناشویی ،درروابط انسان ها،ازشیرین ترین پیوندهاست وخانواده کانون امنیت،آرامش ،آسا یش است. انتخاب همسروتا سیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که دروجود انسانها نهاده شده است واین خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است .علاقه به خانواده است که انسان را ازافکار پراکنده واضطراب های درونی نجات می دهد.درآنجاست که می توان یارومونسی باوفا ومهربان پیداکرد ودرشداید وگرفتاری ها یاروغمخوار یکدیگربود. پیمان مقدس زناشویی رشته ای است آسمانی که قلب هارابه هم پیوند می زند ،دل های پریشان راآرامش می دهد وافکار پراکنده را به سوی  یک هدف متوجه می سازد.خانه،جایگاه عشق ومحبت ،کانون انس ومودت وبهترین آسایشگاه است .خداوند منان در قران مجید ازاین نعمت بزرگ چنین یاد می کند.:ازخودشمابرایتان همسرانی آفریدیم تاباآنهاانس بگیریدوآرامش خاطرپیداکنید ودرمیانتان دوستی ومهربانی افکنده ودراین موضوع برای اندیشمندان آیات ونشا نه هایی است(سوره روم-آیه 30)

درزندگی داشتن همسرخوب وشایسته ،یکی ازنعمت های بزرگ خداوند است که به بندگان خویش عنایت می کند وبرای به دست آوردن چنین نعمتی ،تعالیم اسلامی ،افزون برملاک ها ومعیارهایی که درامرانتخاب همسرشایسته بیان نموده ،رهنمودها ودستورهایی رابرای نشاط ،گرمی واستحکام کانون خانواده ارائه فرموده،که آشنایی وتوجه به آن ها زندگی زناشویی ،کانون آرامش ونشاط می شود.(امینی،1384ص5) همچنین خداوند حکیم قدرت فوق العاده ای به زن عطا نموده است وسعادت وخوشبختی خانواده دردست اوست وبدبختی خانواده نیز دردست اوست.زن می تواند خانواده را به محیطی بهشت گونه بدل سازدونیز می تواند آن رابه صورت جهنمی سوزان درآورد.

تعریف خانواده

برای خانواده تعاریف زیادی ذکر شده است. از جمله این تعاریف; تعریف خانواده به یک سیستم متعادل و پیچیده است که زن و شوهر آن را بنیان می گذارند و سپس با ورود هر کودک یا هر فرد دیگری (مثل پدر و مادر بزرگ) این سیستم پیچیده تر می شود.

تعریف نشاط:

نشاط در لغت به معنای خوشی، شادمانی، خرمی، سرور، دل زندگی، خوشدلی و ... می باشد.

نشاط در خانواده

«خانواده» کوچک ترین و در عین حال اساسی ترین واحد اجتماع است که باید در حفظ و بقاء و شکوفایی آن کوشش نمود.  خانواده مناسب ترین بستر برای رشد انسان است. آدمی نیازهایی دارد که حسن تأمین هر یک از آنها گامی است در مسیر رشد، شکوفایی و تعالی انسان، و خانواده بهترین جایگاه تأمین این نیازهاست، اما گاهی، به عواملی، این محیط أمن و جایگاه تعالی محل کدورت ها، ناامنی و رکود می شود. بنابر تعریف ارائه شده از نشاط و خانواده در این مختصر به عوامل سرزندگی و شادابی اعضای یک خانواده به همراه نگاهی آسیب شناسانه پرداخته می شود. در یک بیان کلی می توان گفت ساده ترین شیوه ی رسیدن خانواده به نشاط این است که اولاً، ویژگی های شخصیتی، زیستی، شناختی و اجتماعی همدیگر را بشناسیم; ثانیاً، نیازها را تبیین کنیم و ثالثاً، برای حسن تأمین نیازها بکوشیم. وقتی نیازهای فطری به نحو مطلوب و مشروع تأمین شد، قطعاً نشاط ایجاد می شود. در پی تبیین این روش ابتدا بحث تفاوت های جنسیتی زن و مرد، سپس ضرورت توجه به تفاوت های فردی را مطرح می کنیم.

تفاوت های جنسیتی

مرد و زن از نظر ساختمان بدن، کیان روانی، هوش، استعداد و... تفاوت های زیادی دارند. یکی از علل اصلی ستیزها و کشمکش های دایمی، عذاب آور، دردناک و جان فرسا بین زن و شوهرها این است که مردان، زنان را با «ویژگی های خود» ارزیابی می کنند و زنان مردان را با مقیاس خود می سنجند سنجش هایی که معمولاً حس تحقیر یا برتری کاذب را به دنبال دارد. شناخت تفاوت ها در گام اول بسیاری از سوء تفاهم ها را به صورت ریشه ای بر طرف می سازد و در گام بعدی توجه به این تفاوت ها و تنظیم روابط و مسئولیت ها بر اساس آنها به پویایی و نشاط خانواده می انجامد.

 

تفاوت های فردی

گذشته از تفاوت های جنسیتی، انسان ها (حتی افراد یک جنس) از نظر سرمایه های وجودی و خدادادی، اعم از نیروهای بدنی و توانایی های روانی یکسان نیستند; هم چنان که برخورداری آنها از نعمت های طبیعی و اجتماعی و توانایی های هوشی متفاوت و مختلف است. انسان ها با وجود فطرت ها و غرایز یکسان دارای توانمندی ها و استعدادهای متفاوت هستند.بی توجهی به این تفاوت ها پی آمدهای دردناکی چون بی توجهی به تفاوت های جنسیتی دارد; یعنی بسیاری از آسیب های موجود در خانواده به این مسأله برمی گردد; دانش آموز با همکلاسی هایش، مقایسه ای نابه جاست و بدترین ضربات را بر روند پیشرفت درسی دانش آموز و شخصیت او وارد می سازد. فرزندی که در این موقعیت قرار می گیرد دچار فشار روحی زیادی است و نباید انتظار ابراز وجود، خلاقیت و نشاط را در او داشته باشیم. مقایسه ی همسر خود با دیگران نیز اشتباهی است که نشاط را از خانواده می گیرد. کارشناسان تأکید می کنند که هر یک از زن و شوهر باید بکوشد با روان شناسی همسرش آشنا شود تا بداند او به چه اموری بها می دهد و نظام ارزشی اش چگونه است؟ و با توجه به آن، مناسبات بین خود و او را تنظیم کند.

تفاوت های روانی

زن و مرد چنان که از نظر ساخت بدنی از هم متمایزند دارای تفاوت هایی در بعد روانی هم هستند که از نظر علم روان شناسی و در فرهنگ های مختلف به اثبات رسیده است... توجه به این تفاوت ها و شناخت بهتر هر یک، آدمی را به سوی زیست بایسته تر رهنمون می گرداند.

اهداف ازدواج وتشکیل خانواده

ازدواج یکی ازنیازهای طبیعی انسانها است که آثاروفوائد مهمی دارد که در این مقاله سعی شده است  به مهمترین آنها پرداخته شود. 
1-نجات ازسرگردانی وبی پناهی :انسانی که ازدواج نکرده همانندکبوتری بی آشیانه وتنهاست که باازدواج،آشیانه،شریک زندگی،مونس،محرم رازوغمخوارخویش رابه دست می آورد.
2-تکامل اجتماعی:هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست وپیوسته برای جبران کمبودهایش تلاش می کند.جوان درپی رسیدن به استقلال فکری خود،به سوی ازدواج سوق داده می شودوبا گزینش همسری مناسب وشایسته،زمینه رشد وتکامل خویش رافراهم می کند خداوندزن ومرد رابه گونه ای آفریده است که ازنظرروحی وجسمی به هم وابسته اندوباقرارگرفتن درکناریکدیگرازبرخی ازنقایص وخامی هاعبورمی کنندوشخصیت خویش راتکامل بخشیده ومسئولیت پذیرواجتماعی می گردند.

3-ارضای غریزه جنسی :غریزه دروجودانسان،بسیارنیرومندواررزنده استکه درصورت قرارگرفتن درمسیرشرعی وصحیح خود،موجب رشد وتعالی روحی ونشاط درونی  درانسان می شود.ازاین روهرفردی ،نیازمندهمسری است که درمحیطی امن وآرام ،درهنگام نیاز،از وجودش بهره گیردولذت ببرد.ارضای درست غریزه جنسی یک نیازطبیعی است که باید به آن پاسخ داده شودوگرنه ممکن است،پی آمدهای منفی داشته باشد. کسانی که ازازدواج کردن امتناع می ورزند،اغلب دچاربیماریهای روانی وجسمانی می گردند.   
4-تداوم نسل :ثمره ازدواج ،وجودفرزنداست که باعث تحکیم خانواده وآرامش ودلگرمی زن وشوهرمی شود ازاین رو،دررقران وروایات اسلامی ،درباره ازدواج تاکیدفراوان شده است .
قرآن کریم ازدواج رازمینه انس والفت بین زن ومرد می داندومی فرماید:(وازآیات خدااین است که برای شما ازجنس خودتان همسرانی آفرید تا با آنها انس بگیرید.1 (روم -21)  پیامبراسلام (ص)ازدواج رامحبوبترین بنیان اسلام برمی شماردومی فرمایند:دراسلام بنایی گذاشته نشده است که نزدخداوندمحبوبتراز ازدواج باشد.


انتهای پیام/