مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران درباره طرح صیانت از باغات تهران گفت: این طرح هفته گذشته در شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و به دلیل اشکالات وارده برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه بازگشت و در این طرح نوعی شناسنامه برای درختان و باغات ایجاد می شود.
وی افزود: در مصوبات گذشته شورای شهر تهران درباره حفظ باغات و درختان مصوباتی داشته ایم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره اختلاف چند عضو شورای شهر مبنی بر طرح صیانت از باغات اظهار داشت: تمامی اعضای شورا صیانت و حفاظت از باغات را قبول دارند و محل اختلاف شیوه اجرای قانون است.
شاکری تاکید کرد: هیچ کس مخالف مطلق صیانت و حفظ باغات در شورا نیست و به دنبال آن هستیم که مسیر حفظ و صیانت باغات به سمت و سوی خوبی برود.
به گفته وی بعضی از پولدارها باغات را به شیوه های مختلف از بین می برند و در آنها برج سازی می کنند و در این زمینه نیز شیوه های خاص خود را دارند؛ البته در بعضی موارد زد و بندهایی نیز با برخی از افراد انجام می شود.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر ما نقش در اجرای قانون داریم و باید نسبت به اجرای دقیق قانون در حوزه حفظ و صیانت از باغات عمل کنیم.